Evangeliegemeente “de Rots” bezit een ANBI-status

Om als een ANBI te worden aangewezen hebben wij een beschikking bij de belastingdienst aangevraagd. Als kerkgenootschap hebben wij nu de status van “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”.

 

Wat houdt een ANBI-status in?

Door de ANBI-status zijn giften gedaan aan onze kerkgenootschap (Evangeliegemeente “de Rots”) onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Dus goed voor een belastingvoordeel. Nadere informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

 

ANBI gegevens Evangeliegemeente “de Rots”

 Naam instelling:  Evangeliegemeente “de Rots”
 Contactgegevens:  Albardastraat 60, 2555 XS  DEN HAAG
 Telefoon:
 E-mail:  info@evangeliegemeentederots.nl
 RSIN*:  854204404
 Bankgegevens:  NL32INGB0004418473 t.n.v. Evangeliegemeente “de Rots” te Den Haag

* RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

 

Doelstelling van het kerkgenootschap

Het doel van de gemeente is:

  • de veelkleurige wijsheid van God bekend maken aan de gehele schepping in overeenstemming met het plan,
   dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus;
  • jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar;
  • de gemeenschap van gelovigen te vormen naar Bijbelse richtlijnen, die als zodanig haar plaats in de samenleving inneemt.

 

Beleidsplan

Het kerkgenootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van samenkomsten waarin Jezus Christus en de Bijbel centraal staan;
  • het toerusten van gemeenteleden door middel van onder meer Bijbelstudies, bidstonden,
   kinder-, jeugd- en kringwerk;
  • het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
  • het verspreiden van de evangelische boodschap door middel van lectuur;
  • het aanwenden van andere wettige en passende middelen.

 

Activiteitenverslag

  • Het organiseren van samenkomsten voor jong en oud;
  • Het organiseren van bidstonden en bijbelstudies;
  • Het uitdragen van het evangelie in woord en daad;
  • Het verlenen van pastorale hulp;

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

  • Een voorzitter (de voorganger)
  • Een oudste
  • Een diaken
  • Een secretaris

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van het kerkgenootschap is niet vastgelegd in een CAO maar wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding. Er worden slechts onkostenvergoedingen verstrekt voor uitvoerende functies.

 

Financieel verslag