Wij zijn een kleine kerk/gemeente en komen samen in een wijkcentrum in de Vruchtenbuurt in Den Haag. Wij willen graag God dienen en ook de goede boodschap van Jezus Christus bekend maken aan anderen. Deze goede boodschap is dat God een ieder zo lief heeft dat Hij zijn enig geboren Zoon gezonden heeft naar de aarde opdat een ieder die in Hem gelooft, gered zal zijn en eeuwig leven ontvangt.

Het doel van onze kerk (gemeente), zoals deze is beschreven in onze statuten, is als volgt:

  1. de veelkleurige wijsheid van God bekend maken aan de gehele schepping in overeenstemming met het plan, dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus;
  2. jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar;
  3. de gemeenschap van gelovigen te vormen naar Bijbelse richtlijnen, die als zodanig haar plaats in de samenleving inneemt.

 

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:

  1. het houden van samenkomsten;
  2. het toerusten van gemeenteleden door middel van onder meer:
    Bijbelstudies, bidstonden, jeugd- en kringwerk;
  3. het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
  4. het verspreiden van de evangelische boodschap door middel van lectuur;
  5. het aanwenden van andere wettige en passende middelen.

 

We hopen u ook eens in ons midden te mogen verwelkomen en hopen dat het niet bij een bezoekje aan deze pagina zal blijven.
In ieder geval kunt u al wat informatie vinden op deze internetsite, maar om echt te “proeven” hoe het bij ons toegaat, nodigen wij u van harte uit eens bij ons binnen te stappen.

 

Uitleg naam en welkomsfoto van onze kerk/gemeente:

Rots in Namibië

Deze foto laat ons een rots met stromend levend water zien.

Deze rots is het symbool van “De Rots” waarop wij mogen vertrouwen en zijn naam is Jezus.

Het stromend water op deze foto is het symbool van de Heilige Geest.

Hij is het “levende water” waarvan wij mogen drinken om kracht te putten voor onze verdere levensweg.

En die Jezus, waarop wij vertrouwen, heeft voor ons zijn leven gegeven aan het kruis. Hij is voor onze zonden gestorven.
Hij heeft alle zonden op zich genomen, wij zijn gewassen door zijn bloed en verlost van zonde en schuld.

Wilt u dit ook?

Vraag het gewoon aan God, want . . .

Hij houdt ook van U !!

 

Hoe ziet een dienst eruit ?

Onze kerkdiensten beginnen om 10:00 uur waarbij de zangleid(st)er de dienst opent met gebed.
Daarna wordt de zangdienst ingezet, waarbij de zang wordt begeleidt door enkele vocalisten en een tweetal gitaristen. Tijdens de zangdienst worden liederen gezongen uit de zangbundels Opwekking, Glorieklokken, Johannes de Heer en Bethelkoren. Deze liederen worden op een groot scherm geprojecteerd.
Ook wordt er tijd genomen voor het bidden voor iedereen die gebed nodig heeft. Tijdens de zangdienst wordt er een collecte gehouden. Op de eerste van de maand is de opbrengst van de collecte bestemd voor een goed doel.

De preek begint ongeveer om 11:00 uur en duurt ongeveer een half uur, waarna een slotlied naar aanleiding van de preek wordt gezongen.
De dienst wordt afgesloten met gebed en de ‘zegenbede’.
Na de samenkomst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en nader kennis te maken met andere mensen.