De grondslag van onze gemeente is dat wij de Bijbel erkennen als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en daarom aanvaarden wij de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de gemeente.

 

Wij geloven:Jezus
in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is;

 

Wij geloven:
in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; tot ons behoud;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
die opgestegen is ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
en in Zijn wederkomst uit de hemel, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden,

 

Wij geloven:
in de Heilige Geest.